Bachelor of Accounting with Honours

PROGRAM DETAILS

Programme Code: UQ6344001
Medium of instructions: English and Arabic
Duration of Studies:
- Full Time: 4 years (8 semesters)

The Bachelor of Accounting with Honours programme is offered in line with the development of USIM and the faculty. The number of accounting graduates is still small and the percentage of bumiputras in this area is low. This programme, therefore, could contribute in alleviating the shortages and meeting the need of public and private sectors. This programme offers an integrated programme that could meets the need of the market.

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM (HPP/PEO)

HPP1

 • Mampu mensintesis isu-isu kontemporari berkaitan dengan perakaunan dengan mengintegrasi ilmu Naqli dan Aqli bagi menjana perkhidmatan yang berkualiti.

HPP2

 • Berkelayakan memimpin dan melibatkan diri secara berpasukan dalam menyelesaikan isu dalam bidang perakaunan melalui gerakkerja, komunikasi dan tatacara perakaunan yang rapi dan efektif.

HPP3

 • Mampu mempamerkan kemahiran keusahawanan dan menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat untuk pembangunan kerjaya yang berjaya seiring dengan perkembangan ICT.

HPP4

 • Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada keperluan masyarakat.


HASIL PROGRAM (PO)

HP1

 • Menganalisis dan mengaplikasi teori-teori asas dalam bidang perakaunan (LO1/PO1: Elemen Pengetahuan)

HP2

 • Mengaplikasi kemahiran-kemahiran yang berkaitan dengan perakaunan (LO2/PO2: Elemen Kemahiran Teknikal/ Praktikal/ Psikomotor)

HP3

 • Mempamerkan semangat bekerjasama, kebertanggungjawaban dan kemahiran sosial dalam pelbagai situasi (LO3/PO3: Kemahiran dan Tanggungjawab Sosial)

HP4

 • Mengamalkan nilai-nilai integriti, etika dan profesional dalam menyumbang kepada masyarakat (LO4/PO4: Nilai, Sikap dan Profesionalisme)

HP5

 • Berkebolehan untuk memimpin, bekerja dalam pasukan dan berkomunikasi secara berkesan dan berhikmah (LO5/PO5: Kemahiran Komunikasi, Kepimpinan dan Kerja Berpasukan)

HP6

 • Mengenalpasti, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu kontemporari berkaitan bidang perakaunan (LO6/PO6: Kemahiran Menyelesaikan Masalah dan Kemahiran Saintifik)

HP7

 • Berkebolehan menguruskan maklumat dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat (LO7/PO7: Kemahiran Pengurusan Maklumat dan Pembelajaran Sepanjang Hayat)

HP8

 • Berupaya mengurus organisasi dan mempunyai minda dan kemahiran keusahawanan (LO8/PO8: Kemahiran Mengurus dan Keusahawanan)

 

CAREER PROSPECTS

Auditor, Account Executive, Tax Consultant, IT Advisor, Account Officer, Academician

 

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu kertas julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus Peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dengan GRED C dalam 3 mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STAM
Mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid dalam Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) Tahun 2021 dan 2020.

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

MATRIKULASI
Lulus Matrikulasi KPM/ Asasi UA dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;;

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

SPM
Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

DAN

STPM
Lulus peperiksaan STPM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

ATAU

MATRIKULASI
Matrikulasi/Asasi tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

ATAU

STAM
STAM tahun 2018 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

ATAU

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA.

DAN

MUET
Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

Memiliki Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu dan lulus dalam mata pelajaran Sejarah mulai tahun 2013. Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu kertas Julai diambil kira;

dan

Mempunyai kelulusan Diploma IPTA/ ILKA/ IPTS atau kelulusan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti (syarat khas program mengikut jenis program yang ditawarkan di UA);

atau

Lulus Peperiksaan STPM tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) dalam tiga (3) mata pelajaran termasuk Pengajian Am;

atau

Matrikulasi/ Asasi tahun 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00;

atau

STAM tahun 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Tahap Jayyid;

atau

Lulusan Pra-U Sekolah Sukan Malaysia/ GCE A-Level/ International Baccalaureate Diploma/ Australian Matriculation (AUSMAT) serta kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat UA;

dan

Mendapat sekurang-kurangnya Band 1.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 1 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Perakaunan
 • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Ekonomi/ Pengajian Perniagaan

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

1. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan di peringkat SPM.

2. Mendapat sekurang-kurangnya Gred E dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris di peringkat SPM.

3. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam DUA (2) mata pelajaran di peringkat SPM :

 • Matematik / Matematik Tambahan
 • Bahasa Arab / Bahasa Arab Tinggi / Bahasa Arab (komunikasi) / Al-lughah Al-arabiah Al-mu'asirah / Turath Bahasa Arab / Al-adab Wa Al-balaghah

4. Mendapat sekurang-kurangnya Gred C dalam DUA (2) mata pelajaran di peringkat SPM :

 • Pendidikan Islam / Tasawwur Islam / Pendidikan Syari'ah Islamiah / Pendidikan Al-quran Dan Al-sunnah / Hifz Al Quran / Maharat Al Quran / Usul Al-din / Al-syariah / Turath Dirasat Islamiah / Turath Al-quran Dan Al-sunnah / Manahij Al-'ulum Al-islamiah

5. Mendapat sekurang-kurangnya BAND 2.0 untuk keputusan yang diperolehi mulai sesi 1 Tahun 2021 atau BAND 2 untuk keputusan Tahun 2020 dan sebelum dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan.

(1) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran berikut:

 • Accounting/ Financial Accounting/ Management Accounting
 • Mathematics/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Business and Technology

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Memiliki Diploma dalam bidang Perakaunan dan Percukaian dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 3.00

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C/ 6C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari’ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al-Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E/ 8E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

 dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan STPM 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (NGMP 3.00) dalam mata pelajaran berikut:

 • Perakaunan
 • Mathematics (M)/ Mathematics (T)/ Ekonomi/Pengajian Perniagaan

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan STAM 2019 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya pangkat Jayyid

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(5)  Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Mempunyai kelulusan Matrikulasi/ Asasi 2020 dan sebelumnya dengan mendapat sekurang-kurangnya Gred B (3.00) dalam mata pelajaran berikut:

 • Accounting/ Financial Accounting/ Management Accounting
 • Mathematics/ Ekonomi/ Pengurusan Perniagaan/ Business and Technology

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Bahasa Arab/ Bahasa Arab Tinggi/ Bahasa Arab Komunikasi/ Al-Lughah Al-Arabiah Al-Mu’asirah/ Turath Bahasa Arab/ Al-Adab Wa Al-Balaghah
 • Matematik/ Matematik Tambahan
 • Mana-mana DUA (2) daripada mata pelajaran berikut:
  • Pendidikan Islam/ Tasawwur Islam/ Pendidikan Syari'ah Islamiah/ Pendidikan Al-Quran dan Al-Sunnah/ Hifz Al Quran/ Maharat Al Quran/ Usul Al-Din/ Al-Syariah/ Turath Dirasat Islamiah/ Turath Al-Quran dan Al-Sunnah/ Manahij Al-‘Ulum Al-Islamiah

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Lulus (Gred E) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Band 2.0 dalam Malaysian University English Test (MUET) untuk peperiksaan yang bermula Sesi 1 tahun 2021 atau Band 2 untuk peperiksaan sehingga tahun 2020 mengikut tempoh sah laku pada tarikh permohonan

(1) Lulus program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.50 dan ke atas

dan

(2) Mendapat sekurang-kurangnya Gred B pada peringkat Tamhidi dalam matapelajaran berikut:

 • Prinsip Perakaunan
 • Business Mathematics/Ekonomi/Pengurusan Perniagaan

dan

(3) Mendapat sekurang-kurangnya Kepujian (Gred C) pada peringkat SPM dalam mata pelajaran berikut:

 • Mathematics
 • Bahasa Inggeris

dan

(4) Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 2 (Band 2) dalam Malaysian University English Test (MUET)

Struktur Yuran bagi Program Sarjana Muda

 

Semester Pertama Sahaja

Yuran Pendaftaran

RM 1,110.00

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 550.00

 

Bayaran Berulang Setiap Semester

Yuran Kolej Kediaman

RM 810.00

Yuran Kemudahan

RM 302.50

Yuran Aktiviti Pelajar

RM 75.00

Yuran Pengajian

RM 550.00

* Sekiranya menginap di Kolej Kediaman yang disediakan

Catatan: Yuran adalah tertakluk kepada pindaan dari semasa ke semasa

Permohonan adalah terbuka kepada:

 • Kategori STPM
 • Kategori Matrikulasi / Asasi
 • Kategori STAM
 • Kategori Diploma UA / Politeknik
 • Kelayakan Setaraf
  • A Level
  • Inter. Baccalaurate Diploma (IBD)
  • STPM (Bukan Tahun Semasa)
  • Matikulasi KPM / Asasi (Bukan Tahun Semasa)
  • STAM (Bukan Tahun Semasa)

Secara atas talian di laman: UPUOnline - Sistem Permohonan Kemasukan Pelajar (mohe.gov.my)

 

Permohonan UPUOnline bagi kemasukan Sesi Akademik 2023/2024: 7 Februari  sehingga 28 Mac 2023

 

Sebarang pertanyaan lanjut berhubung permohonan kemasukan boleh berhubung secara langsung melalui e-mel ug@usim.edu.my atau telefon +606 798 8328 / +606 798 8331

 1. Senior High School / Senior Secondary School / other equivalent pre-university examinations from government schools (with the period of at least 11 to 12 years of study from primary to higher secondary); OR
 2. General Certificates of Education (GCE) ‘A’ Level / Diploma in related fields or other equivalent pre-university examinations; OR
 3. Any other certificate that is recognized by the senate of the university as equivalent to the above; AND
 4. Specific entry requirements based on programmes; AND
 5. Credit in one (1) Islamic Studies subject at O Level / A Level / equivalent; AND
 6. Fulfilled English Language Proficiency Requirement; AND
 7. Fulfilled Arabic Language Proficiency Requirement.
 1. Obtained at least a Grade B (3.00) at A-Level/equivalent in the following subjects:
  • Mathematics
  • Economics / Business Studies
 2. Obtained at least a Grade B (3.00) at A-Level/equivalent in the following subjects:
  • Accounting
 3. Diploma candidates obtained at least CGPA 3.00/4.00
 4. Must obtain at least BAND 3.0 (MUET) / IELTS 4.0, TOEFL iBT 30 / equivalent
 1. Applicants shall show evidence of proficiency in ENGLISH LANGUAGE* based on the following criteria:
  • minimum score in Test of English as a Foreign Language (TOEFL) 437 (PBT) / equivalent; or
  • Band 4 in International English Language Testing System (IELTS); or
  • Band 3 in Malaysian University English Test (MUET); or
  • Common European Framework of Reference (CEFR) equivalence; or
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in English; or
  • native speakers of English.

   *Higher score is required in certain programme. Please refer to specific entry requirement for each programme.

 2. Applicants shall show evidence of proficiency in ARABIC LANGUAGE based on the following criteria:
  • Credit in Arabic Language at O-Level/equivalent or A-Level/equivalent
  • successfully completed full time secondary or tertiary studies or equivalent qualification where the language of instruction and assessment was in Arabic; or
  • native speaker of Arabic; or
  • pass University Arabic Placement Test (UAPT) conducted by the University

Fee Structure for Bachelor's Programme Academic Session 2021/2022

 

First Semester Only

Registration Fee

RM 1,100.00

Residential College Fees

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 2,750.00

 

Recurring Pay Every Semester

Residential College Fees*

RM 1,580.00

Facility Fees

RM 580.00

Student Activity Fees

RM 75.00

Tuition Fees

RM 2,750.00

* If staying at the Residential College

Note: The fees that stated are subject to change from time to time without prior notice by the University

International student at Universiti Sains Islam Malaysia (the University) are required to abide by the following health examination requirement:

 1. International student is strongly advised to ensure that he/she is free from the following diseases* prior to arrival in Malaysia and throughout his/her studies:

      1.1          Tuberculosis
      1.2          Hepatitis B and Hepatitis C
      1.3          Sexually Transmitted Diseases
      1.4          Human Immunodeficiency Virus Infection/Acquired Immunodeficiency Syndrome (HIV/AIDS)
      1.5          Urine Positive for Drugs
      1.6          Typhoid
      1.7          Malaria
      1.8          Japanese Enchapilitis
      1.9          Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)
      1.10        Avian Flu
   
 2. International student is required to complete health examination** at Student Health Clinic at Student Affairs Division Building before being allowed to register and to apply for any immigration document at his/her own cost.
 3. The University will not process any application for any immigration document if the international student was found to be infected with any disease mentioned in paragraph 1 after the health examination and he/she shall be directed to leave the country as soon as possible at his/her own cost.
 4. If the international student failed to leave the country, the University reserves the right to surrender him/her to the Malaysian Immigration Department for deportation.

For further detail on health examination, kindly contact +606 7986121 (8.00 am - 5.00 pm local time, Monday - Friday)

 

*Based on the Malaysian Immigration Department Circular No. 39
**Health examination result for the diseases will be ready after seven (7) working days and the cost shall not exceed RM300.00

 

Kindly visit eUG (USIM Undergraduates online application : https://eug.usim.edu.my/) to apply for Undergraduate programmes.


For any enquiries regarding International admission, please contact :
Mrs. Mazlina Mohamed Tamjid (+606-798 8331) / Mrs. Nurhassikin Maulat Mahmud (+606-798 8328) or email to ug@usim.edu.my

 

For information related to visa and student pass, please refer USIM 'Alamiyyah (International Office) at visa@usim.edu.my

Contact Us

Centre for Academic Management
Division of Undergraduate Studies
Chancellory Building
Universiti Sains Islam Malaysia
Bandar Baru Nilai, 71800,  Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Phone: +606 798 8331 / +606 798 8328
Email: ug@usim.edu.my / study@usim.edu.my

Testimonial


The integration of Naqli and Aqli knowledge at USIM makes me more knowledgeable and gives me more insights into the concept of syariah-compliant in finance and economy. This would help me to further advance the understanding and application of Islamic finance and economy not only in Malaysia but to the world as a whole.”

IQMAL HISHAM (Alumni)
Education:
 • Bachelor of Accounting with Honours